Reklamacje i zwroty

WARUNKI REKLAMACJI

1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia wypełnionego poprawnie druku reklamacji na adres biuro@ledbest.eu
2. Reklamacja może być zrealizowana w jeden z następujących sposobów:
a. usunięcie wady.
b. wymianę towaru na wolny od wad identyczny towar
c. wymianę towaru na inny o niezgorszych parametrach w przypadku zakończenia produkcji reklamowanego produktu
d. odstąpienie od transakcji i zwrot kwoty zapłaconej za towar.
3. Ledbest ma prawo wyboru sposobu realizacji reklamacji.
4. Po zrealizowaniu reklamacji towar może być wydany w biurze Ledbest lub odesłany na koszt klienta.
5. Zamawiający ma prawo wyboru sposobu odbioru towaru.
6. Gwarancja nie obejmuje towarów:
a. z uszkodzonymi plombami producenta, które stanowią naruszenie elementów wewnętrznych,nierozbieralnych lub naruszenie elementów elektroniki
b. niewłaściwe użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych
c. uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie
8. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, Ledbest może obciążyć Zamawiającego kosztami ekspertyzy.
9. Towary sprzedawane przez sklep Ledbest objęte są gwarancją przez okres 12 miesięcy, niektóre towary posiadają gwarancję producenta 12 miesięcy do 15 lat ( w zależności od producenta towaru ).
10. W wypadku braków towaru w dostawie , towar błędnie wysłany lub zamówiony oraz inne niezgodności wynikające z błędnie wykonanych czynności zarówno klienta jak i sprzedawcy – termin zgłoszenia reklamacji na poniższym formularzu upływa po 24 godzinach od daty otrzymania towaru przez kupującego ( data odebrania towaru jest równoznaczna z datą podaną przez firmę kurierską dostarczającą towar – dane te są publiczne i dostępne po wpisaniu numeru listu przewozowego )
11. Należy wypełnić formularz reklamacyjny RMA ( poniżej )

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz reklamacyjny – LINK

Po otrzymaniu informacji od naszego pracownika należy zapisać numer reklamacji oraz zastosować się do podanych wskazówek.
Towar reklamowany należy dostarczyć we własnym zakresie do biura firmy Ledbest ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle lub inny wskazany przez sprzedającego adres.
Należy w widocznym miejscu na opakowaniu przesyłki umieścić numer reklamacji oraz dane kontaktowe.

Dodatkowa opłata w kwocie 25,00 brutto zostanie naliczona:
– za każdą paczkę pow. 30kg
– za towar który został wysłany bez uzgodnienia z naszym działem reklamacji i/lub do którego nie został wypełniony formularz reklamacyjny.

Towar przysłany do naszego biura który nie posiada numeru reklamacji nie będzie rozpatrywany w ramach procedury reklamacyjnej i może zostać odesłany do nadawcy po 7 dniach na koszt reklamującego.
Produkty sprzedawane w naszym sklepie objęte są gwarancją. Jeśli nie zaznaczono inaczej to okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Uwaga: Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

WARUNKI ZWROTU TOWARU

Przepisy prawne chroniące konsumenta w sklepie internetowym

Od 2 marca 2000 roku polski konsument w sklepie internetowym ma zapewnione takie same prawa, jak klient z Unii Europejskiej – a to na skutek implementacji prawa unijnego. W efekcie klient polskich sklepów internetowych może korzystać z całej gamy uprawnień, jakie daje mu Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Kluczowy zapis tej ustawy, który powinien podnieść poziom zaufania do sklepów internetowych i zmniejszyć ryzyko związane z zakupem, to możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Co więcej, prawo obliguje właściciela sklepu internetowego do powiadomienia konsumenta o takiej możliwości.

Zgodnie z ustawą:

Jeśli rezygnujesz z zakupu, to umowa pomiędzy Tobą a sprzedawcą uznawana jest za niezawartą i jesteś zwolniony ze wszelkich zobowiązań, musisz jednak oddać produkt w stanie niezmienionym (czyli nie możesz go używać przez te 14 dni), ale możesz go wypróbować (czyli przymierzyć, sprawdzić, jak działa).

Termin 14-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
Informacje dodatkowe :

1. Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi kupujący.
2. Adres zwrotu towaru każdorazowo należy uzgodnić ze sprzedającym .
3. Wysłanie towaru bez uzgodnienia wiąże się z dodatkową opłatą w kwocie 25,00 brutto, która zostanie naliczona przez sprzedającego. Kwota zwrotu zapłaty zostanie wówczas pomniejszona o w/w dodatkową opłatę.

Jak zrezygnować z zamówienia/zakupu?

1.Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie i przesłać je na adres firmy najpóźniej 14 dnia od daty zawarcia umowy o wykonanie usługi/zakupu (ale przed rozpoczęciem jej wykonywania) bądź daty otrzymania zamówionego towaru.

2.W przypadku odstąpienia od Umowy i zwrocie towaru Ledbest nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
3.Brak możliwości odstąpienia od umowy :

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
10) zawartej w drodze aukcji publicznej;
11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
12) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.